Artikel 1 – Toepassing

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer (MIAUW - kattentrimmer) en de klant met betrekking tot de te verstrekken zorgen ten behoefte van het dier.

 

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de geboden diensten, welke voor de oppasdienst door de klant bevestigd worden door de schriftelijke overeenkomst te handtekenenen voor een trimbehandeling door het maken van aan afspraak.

 

Artikel 3 – Algemene bepalingen

3.1 De ondernemer heeft het recht om foto’s te maken van de dieren en deze foto’s te gebruiken op sociale media. Indien de klant dit niet wenst, dient dit schriftelijk meegedeeld te worden aan de ondernemer.

3.2 De ondernemer heeft het recht om een dienst te weigeren, ook na een eerste kennismaking, en dient hiervoor geen reden mee te delen. Deze weigering zal ten laatste 24 uur na het kennismakingsgesprek aan de klant worden bericht.

3.3 In geval de afwezigheid van de klant vroegtijdig beëindigd wordt bij de oppasdienst, kan deze geen terugbetaling eisen van de gereserveerde diensten.

3.4 In geval dat de afwezigheid van de klant verlengd wordt bij de oppasdienst, dient de ondernemer zo snel mogelijk verwittigd te worden. De klant dient de verlenging schriftelijk (e-mail of sms) aan te vragen. De ondernemer zal alles in het werk stellen om de klant zo snel mogelijk te informeren over de mogelijkheden.

3.5 De klant en de ondernemer bepalen samen wanneer de gevraagde oppasdienst moet worden uitgevoerd. Er wordt geen garantie gegeven dat uw gevraagde diensten telkens op exact hetzelfde uur zullen doorgaan, aangezien aangevraagde medische zorgen zoals bijvoorbeeld toedienen van nodige medicatie prioriteit krijgen.

 

Artikel 4 – Prijs

4.1 De prijs die de klant moet betalen wordt vastgelegd in de overeenkomst. Voor een trimbehandeling staan de prijzen vermeld op de site. De prijs bevat de kosten van verzorging en/of trimmen van het dier.

4.2 Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

4.3 Bij een overeengekomen verlenging van de oppasdienst van het dier geldt dezelfde prijs als de overeengekomen prijs voor de periode dat het dier reeds verzorgd werd, echter met een maximum van één verlengingsperiode in geval de prijs voor de diensten tussentijds wordt verhoogd.

 

Artikel 5 – Betalingen

5.1 De klant verplicht zich ertoe de verschuldigde bedragen voor een oppasdienst voor aanvang van de oppasperiode te voldoen. Een reservatie is steeds bindend aangezien deze data worden ingeboekt. Indien de klant nalatig is in het betalen van het eindbedrag (bij eventuele verlening of onvoorziene kosten) en dit bedrag niet cash betaalt of op de rekening van de ondernemer stort binnen de 14 dagen na de prestatie, wordt een boete van 10% in rekening gebracht. Bij geschillen tussen de ondernemer en de klant is het Belgisch recht van toepassing en wordt het vredegerecht ingeschakeld. Bij een trimbehandeling dient meteen ter plaatste betaald te worden.

5.2 Onvoorziene en/of onverwachte kosten aangegaan door de ondernemer (tijdens een oppasdienst) voor rekening van de klant zullen ook binnen de 14 dagen voldaan worden door de klant.

 

Artikel 6 – Annulering

6.1 In geval de klant de reeds gereserveerde oppasdiensten annuleert, geldt de volgende regelgeving:

Ÿ bij annulering 1 maand voor het ingaan van de overeenkomst, vervalt de aanbetaling.

Ÿ bij annulering 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst, dient 50% van de overeengekomen totaalprijs vereffend worden.

Ÿ bij annulering binnen 1 week voor het ingaan van de overeenkomst, dient 100% van de overeengekomen totaalprijs vereffend worden.

Bij annulering van een trimbehandeling binnen 24 uur voorafgaande de afspraak, dient het starttarief van 25,00 euro betaald te worden.

Ÿ Annuleringen door de klant dienen schriftelijk, via e-mail of sms, aan de ondernemer worden doorgegeven.

6.2 De regelgeving in 6.1 vervalt indien de klant een geldig attest van de dokter of dierenarts kan voorleggen voor de gereserveerde periode.

 

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden en plichten van de ondernemer

7.1 De ondernemer verplicht zich ertoe conform de gesloten overeenkomst gedurende de desbetreffende periode de verzorging te verlenen op professionele wijze.

7.2 De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wens van de klant ten aanzien van de verzorging van het dier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd in de klantenfiche.

7.3 Mocht het dier tijdens de verzorging abnormaal gedrag of probleemgedrag vertonen, behoudt de ondernemer ten alle tijde het recht om direct voor dat specifieke dier de verzorging/ trimbeurt te onderbreken/beëindigen.

7.4 De ondernemer heeft te allen tijde het recht om verzorging en/of trimmen af te zeggen, te onderbreken of een alternatief te zoeken wanneer het welzijn van het dier of de verzorger in gevaar komt, bijvoorbeeld als gevolg van slechte/extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, ijzel, ijs, extreme regenval, extreme warmte, storm.

7.5 De door de klant overgedragen huissleutel wordt door de ondernemer met de grootst mogelijke zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het betreden en verlaten van de woning voor de verzorging van het dier. De specifieke bepalingen van de overdracht van de huissleutel nadat de periode van verzorging voorbij is, worden onderling tussen de ondernemer en de klant bepaald tijdens het kennismakingsgesprek en worden schriftelijk genoteerd.

7.6 Indien de gevraagde diensten door overmacht (arbeidsongeschiktheid, ongeval, familiale redenen,…) niet door de ondernemer kunnen worden uitgevoerd, engageert de ondernemer zich ertoe een betrouwbare vervanger te zoeken. De ondernemer brengt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. De klant heeft het recht deze vervanging te weigeren en heeft in dat geval het recht op een terugbetaling maar kan geen schadevergoeding eisen.

7.7 De ondernemer respecteer de wetten op het dierenwelzijn en zal te allen tijde deze promoten en aanklagen indien ze niet worden opgevolgd.

 

Artikel 8 – Verantwoordelijkheden en plichten van de klant

8.1 De klant moet, uiterlijk bij de overdracht van het dier aan de ondernemer, de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier. De ondernemer mag er van uitgaan dat de door de klant verstrekt informatie correct is.

8.2 Om de veiligheid van de verzorger te waarborgen en risico’s tot het minimum te herleiden, moet het dier een minimum aan sociale vaardigheden bezitten.

8.3 De klant is verplicht bij het ondertekenen van de overeenkomst het bewijs te leveren van de vereiste vaccinaties (kattenziekte, kattenleucose, kattenniesziekte).

8.4 De klant zorgt ervoor, omwille van het welzijn en het gevaar van overdracht, dat het dier vrij is van vlooien, wormen, luizen en teken.

8.5 De klant dient het Europees identiteitsbewijs van het dier te kunnen voorleggen en steeds beschikbaar te houden op een vaste plaats.

8.6 De klant voorziet in de nodige materialen om de oppasdiensten naar kwaliteit te kunnen leveren (voeding van het dier, drinkwater, substraat voor hokken, kattenbakvulling, poetsmateriaal, speelgoed, vachtverzorgingsmateriaal, …). Indien de ondernemer extra aankopen moet doen om aan een correcte zorg voor het dier te kunnen voldoen, zijn deze kosten voor de klant. Het kasticket vormt hierbij steeds het bewijs.

8.7 De klant dient de ondernemer zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele ziekten van het dier.

8.8 De klant is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens (indien de klant hier in oorsprong kennis van heeft genomen) of het verstrekken van onjuiste gegevens over het dier.

8.9 De klant verplicht zich ervoor te zorgen dat het dier aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien het dier niet aanwezig is, worden de afgesproken kosten conform de overeenkomst in rekening gebracht aan de klant.

8.10 De klant verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat de ondernemer vervolgens ook toegang heeft tot de plaats waar het dier zich bevindt.

8.11 In geval de klant het dier de onder artikel 8.3 vermelde vaccinaties niet of niet tijdig heeft gegeven, kan de ondernemer voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk gesteld worden.

8.12 De klant dient de ondernemer steeds te informeren als er andere personen aanwezig zullen zijn in het huis tijdens de gereserveerde diensten (bv. poetsvrouw), dit om de veiligheid van het dier, de woning en de eigenaars te waarborgen.

 

Artikel 9 – Ziekte van het dier

9.1 De klant dient eventuele ziekte(n) en/of afwijking(en) vooraf aan de ondernemer mee te delen.

9.2 De ondernemer verplicht zich ertoe om bij ziekte van het dier (of een vermoeden daarvan) tijdens de verzorging en/of trimbeurt contact op te nemen met de eigenaar en na overleg de vermelde dierenarts te consulteren, tenzij er sprake is van een spoed- of noodgeval, in welk geval de ondernemer de dichtstbijzijnde dierenarts/dierenkliniek zal consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval alle maatregelen te nemen die haar in de gegeven situatie correct lijkt. De hieraan verbonden kosten (dierenartskosten, medicatie, …) zijn voor rekening van de klant. De gereden kilometers worden vergoed tegen de geldende kilometervergoeding.

9.3 Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het dier veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld aan de klant of aan de door de klant aangewezen contactpersoon. Wanneer het contact met de eigenaar of contactpersoon, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kan komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het dier, kan de ondernemer hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Mocht de betrokken dierenarts een dergelijke vertraging niet tolereren, geeft de klant automatisch de toelating aan de ondernemer om de behandeling op de kosten van de klant uit te laten voeren.

9.4 De ondernemer mag het dier, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts, kalmerende middelen of andere medicatie toedienen.

9.5 De ondernemer is verplicht melding te maken van de tijdens de afwezigheid van de klant ontstane ziekte en de gevolgen hiervan.

 

Artikel 10 – Overlijden van het dier

10.1 Tijdens het kennismakingsgesprek voor een oppasdienst zal de ondernemer met de klant bespreken wat er moet gebeuren in geval van overlijden van het dier.

10.2 Indien het dier sterft, kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden.

10.3 Indien het dier komt te overlijden tijdens de afwezigheid van de klant, brengt de ondernemer de eigenaar of diens contactpersoon zo snel mogelijk op de hoogte. Het stoffelijk overschot zal aan de eigenaar of contactpersoon worden overgedragen.

10.4 Op verzoek van de klant kan de ondernemer ervoor zorgen dat het stoffelijk overschot wordt gecremeerd of begraven. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De ondernemer is t.o.v. de klant aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar of door personen in haar dienst. Hiervoor heeft de ondernemer een verzekering aansprakelijkheid afgesloten.

11.2 De ondernemer zal, in geval er schade is veroorzaakt, de klant of de aangewezen contactpersoon hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen.

11.3 De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door ondernemer of derden, veroorzaakt door het dier van de klant. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden zijn voor rekening van de klant.

11.4 De ondernemer kan bij oppasdiensten niet aansprakelijk gesteld worden in geval van inbraak, diefstal of schade aan de woning die niet werd veroorzaakt door de ondernemer. Indien de ondernemer verdachte elementen opmerkt, wordt de klant onmiddellijk verwittigd.

11.5 De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het weglopen van het dier. Mocht het dier tijdens het uitlaten of verzorgen weglopen dan zal de ondernemer alles in haar mogelijkheid doen om het dier terug te vinden.

11.6 Als de kat buiten kan via een kattenluik of een andere route dan is de ondernemer niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken buiten de woonst of het niet naar huis terugkomen van de kat. Indien mogelijk en bij voorkeur worden de katten tijdens de oppasdienst binnenshuis gehouden.

11.7 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van bacteriële/virale infecties of al dan niet besmettelijke huidaandoeningen.

11.8 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken in de woonst tenzij nalatigheid van de ondernemer kan bewezen worden.

11.9 De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal van de huissleutel en de gevolgen daarvan.

11.10 De aansprakelijkheid van de ondernemer blijft beperkt tot de periode waarin het dier aan de zorgen van de ondernemer werd toevertrouwd.

 

Artikel 12 – Schade en verzekeringen

12.1 De eigenaar van het dier is volgens de Belgische wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier toebrengt aan derden of aan eigendommen van derden. De ondernemer mag er van uitgaan dat de klant een familiale verzekering heeft afgesloten, waarin de huisdieren mee verzekerd zijn.

 

Artikel 13 – Afwijkingen van de algemene voorwaarden

13.1 Individuele afwijkingen moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de klant worden vastgelegd.

 

Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden

14.1 De ondernemer behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.